Jaká vyšetření provádíme

Co Vám nabízíme

Vysokou odbornou úroveň péče

Moderní přístrojovou techniku a kultivované prostředí

Konsultační činnost

Ambulantní monitorování krevního tlaku (AMTK)

24 hodinová monitorace krevního tlaku je uznávaná metoda ke zjištění abnormálních hodnot krevního tlaku během denní aktivity a v noci.  Slouží k diagnostice arteriální hypertenze, odhalení hypertenze bílého pláště nebo maskované hypertenze, zachytí případné epizody poklesu tlaku nebo „kolísavých“ hodnot a slouží i k monitoraci medikamentózní léčby a tím dosažení zlepšené kontroly hypertenze.

Pacient se dostaví v dohodnutý termín do ambulance, na paži mu je nasazena manžeta, vlastní přístroj je umístěn na opasku. Měření, tedy nafukování manžety, je obvykle nastaveno na interval 30 minut během dne a 60 minut v noci. Pacient může vykonávat svoji běžnou denní aktivitu, pokud možno omezit sportování a řízení motorových vozidel. V okamžiku měření by měl být v klidu, neohýbat paži, neměl by mluvit. V případě, že přístroj zaznamená chybu, může po chvíli měření opakovat. V noci se není třeba obávat „zalehnutí“ přístroje, většina pacientů měření v noci toleruje dobře, nicméně u citlivých jedinců se může přerušování spánku při inflaci manžety dostavit. Je vhodné zaznamenat „deníček“ aktivit během monitorace, případné potíže, délku a kvalitu spánku. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, být vystaven silnému elektromagnetickému poli a nesmí upadnout. Následující den je přístroj vrácen sestře do ambulance a záznam je přenesen do počítače a následně vyhodnocen lékařem.

Vyšetření trvá 24 hodin

S přístrojem se nelze koupat ani sprchovat horní polovinu těla, doporučujeme kompletní hygienu a případně mytí vlasů před vyšetřením.

Doporučení: V letních měsících u osob se zvýšenou potivostí není vyšetření vhodné a tehdy doporučujeme změnit termín objednání.

Ambulantní monitorování EKG (Holter)

Je neinvazivní ambulantní monitorace EKG křivky, kdy je sledována denní aktivita, doba odpočinku a spánku vyšetřované osoby. Záznam podává informace o srdeční aktivitě, případném výskytu abnormálních srdečních stahů nebo poruch převodu srdečních vzruchů. Provádí se z důvodu diagnostických u nemocných se závratěmi nebo synkopami, při udávání potíží jako bušení srdce nebo „vynechávání“ pulsu, k monitoraci léčby antiarytmiky nebo ke sledování po nefarmakologické léčbě srdečních arytmií (radiofrekvenční ablace), ale i u osob bez specifických potíží jako screeningová metoda. Nepřerušovaný EKG záznam se obvykle provádí 24 hodin, ale existují i záznamníky na 48 hodin nebo až 7 dní.

Pacient se dostaví v předem domluvený termín a sestra připevní obvykle 3 samolepící elektrody na hrudník, ty jsou spojeny se záznamovým zařízením umístěným na opasku. Pacient v průběhu sledování vykonává své obvyklé činnosti, podle charakteru potíží je mu případně doporučeno provádět aktivitu, která vedla ke spuštění jeho potíží (bušení srdce, závrať, bolest na hrudi…) Zcela zásadní je spolupráce nemocného a vyplnění pacientského „deníčku“, kdy zapisuje svoji denní aktivitu a zaznamená případně subjektivní potíže s uvedením času. Údaje z „deníčku“ slouží lékaři, který nález vyhodnocuje, k porovnání pacientem udávaných potíží se záznamem EKG křivky.  Často jsou naopak zachyceny abnormality EKG záznamu u jinak asymptomatické osoby a tyto nálezy se mohou stát diagnostickým podkladem jiných onemocnění a mohou vést k následnému upravení léčby (například asymptomatické úseky fibrilace síní u pacienta po proběhlé cévní mozkové příhodě).  Kvalita záznamu je pro vyhodnocení zcela zásadní, nedoporučujeme proto pacientům vykonávat náročnou fyzickou činnost nebo provádět některé druhy sportovní činnosti, na druhou stranu ale nedoporučujeme pouze klidový režim.

Monitoring trvá 24 hodin

Vzhledem k tomu, že se při vyšetření  nelze koupat ani sprchovat horní polovinu těla, doporučujeme hygienu a případné mytí vlasů den před vyšetřením.

Doporučení: K dodržení hygienických pravidel doporučujeme přijít v bavlněném tričku s delším rukávem, na který se manžeta umístí.

Ergometrie

Zátěžový EKG test patří k základním neinvazivním vyšetřovacím metodám a provádí se u nemocných s již známým onemocněním (ischemická choroba srdeční), v rámci preventivního či screeningového vyšetření při podezření na kardiovaskulární podklad udávaných obtíží, slouží k diagnostice poruch srdečního rytmu, ke zhodnocení fyzické zdatnosti a doporučení fyzické aktivity. Sleduje se přitom i odezva krevního tlaku.

Test nelze provádět v průběhu infekčních onemocnění, v takovém případě prosíme o předchozí telefonické přeobjednání!

Test se provádí nejčastěji na rotopedu v sedě, s držením madel horními končetinami;  na hrudníku jsou připevněny elektrody snímající 12-svodové EKG (které sleduje lékař na monitoru počítače), pacient má na paži umístěnou manžetu tonometru k průběžnému sledování krevního tlaku. Zátěž se zvyšuje postupně a bez přerušování a test se ukončuje buď při dosažení potřebných parametrů  nebo při obtížích nemocného. Nedoporučuje se trvání testu delší než 12 minut. Poté následuje klidová fáze, kde se sleduje postupná „normalizace“ tepové frekvence, krevního tlaku a doba ústupu subjektivních potíží nemocného. Zátěžový test se nesmí provádět v době akutních projevů srdeční ischemie, při závažných poruchách srdečního rytmu nebo významných onemocněních chlopní. Určité morfologické odchylky klidové EKG křivky mohou vést k obtížné interpretaci výsledků a jsou relativní kontraindikací k provádění testu. Nevhodné je provádět test u osob neschopných vyšetření na bicyklovém ergometru nebo nespolupracujících.

Vyšetření trvá celkově zhruba 20 minut, samotné cvičení maximálně 12 minut

1-2 dny před vyšetřením vysazení některých léků (určí doporučující lékař), před testem není vhodné jíst cca 1-2 hodiny a preferovat jen lehčí stravu, nepít kávu a alkohol.

Doporučení: Vezměte s sebou seznam všech léků, které užíváte, pohodlnou obuv pro šlapání na bicyklu, sportovní kalhoty a ručník na utření. Tričko není třeba, na hrudníku jsou nalepeny elektrody. Vyšetření u žen provádíme v  prádle.

Echokardiografie

Je neinvazivní vyšetřovací metoda u osob s jakýmkoliv podezřením na srdeční onemocnění. Provádí se transthorakálním přístupem, tedy vyšetřením ultrazvukovou sondou přes stěnu hrudníku (jícnová echokardiografie je vyčleněna spíše klinickým pracovištím). Slouží k nebolestivému vyšetření velikosti a funkce srdečních oddílů, stavu srdečních chlopní, posouzení některých tlakových parametrů, vyloučení vrozených srdečních vad a nálezu na perikardu (osrdečníku) a aortě. Slouží i k dlouhodobému sledování nemocných s chlopňovými vadami, po operacích srdce a  se srdečním selháním.

Provádí se vleže, v poloze na levém boku ultrazvukovou sondou z povrchu hrudníku. Pro umožnění přenosu ultrazvukových vln se používá hypoalergenní gel, který je na sondu a hrudní stěnu aplikován, vyšetření se tedy provádí s vysvlečenou horní polovinou těla a u žen bez prádla. V průběhu vyšetření budete požádání o zachování tělesného klidu, ale i k určitému „polohování“ pro získání co nejoptimálnějšího obrazu. Vyšetření je náročné a vyžaduje kvalifikovaného lékaře a nákladné vyšetřovací zařízení.

Vyšetření trvá podle náročnosti 15 – 30 minut.

Není nutná žádná příprava

Upozornění: vyšetření není vhodné provádět v době aktivního kožního procesu na hrudníku (aktivní psoriasa) a u žen pod prsy (intertrigo) pro nebezpečí infekce a bolestivosti z tlaku sondy; taktéž v případě nezhojených jizev po operacích a u osob s bolestivým syndromem v oblasti hrudníku může být někdy tlak sondy vnímán nepříjemně. U žen s prsními implantáty může být vyšetření limitováno pro nemožnost prostupu ultrazvukové vlny hmotou implantátu.