„Máme řešení pro Vaše srdce“

Jsme kardiologické pracoviště nabízející komplexní ambulantní péči o osoby se širokých spektrem srdečně cévních nemocí. Exkluzivita naší péče spočívá v individualizovaném přístupu ke klientům, vysoké odborné úrovni poskytovaných služeb a komplexně zvládnutému managementu léčby a prevence kardiovaskulárních chorob.

MUDr. Marcela Schejbalová

vedoucí lékařka ambulancí

Odborná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie. Vnitřní lékařství.

Profesní karieru zahájila na 1. interní  klinice 1. Lékařské fakulty UK v Praze a poté nastoupila do Nemocnice Na Homolce, ve které působila zprvu na  koronární jednotce a později na lůžkovém oddělení a arytmologii.  V roce 2000 pod vedením prof. Petra Niederleho  stála u zrodu první Specializované ambulance pro nemocné s chronickým srdečním selháním v České republice a byla vedoucím lékařem této ambulance do roku 2009.

V letech 2009 – 2012 byla vedoucí lékařkou Centra pro léčbu hypertenze NNH, soustřeďující pacienty s obtížně léčitelnou nebo rezistentní hypertenzí, podílela se na výzkumu nefarmakologické léčby rezistentní hypertenze. Za doby působení v NNH přednášela na domácích odborných sympoziích  a publikovala  články v odborných periodicích, byla spoluautorkou publikací o chronickém srdečním selhání a hypertenzi. Účastnila se několika mezinárodních klinických studií.

Od března 2012 je vedoucím lékařem nestátního zdravotnického zařízení Heart Solution,s.r.o.   Celoživotním hlavním odborným zájmem je problematika arteriální hypertenze, v posledních letech se zaměřuje i na komplexní preventivní péči nejen u rizikových osob, ale i u široké populace.

Absolvovala zahraniční stáž v University Medical Centre, Groningen, Holandsko , European Heart House, Sophia Antipolis, Francie a  University of Pittsburgh Medical Centre, Pittsburgh, USA.
Je členkou České kardiologické společnosti a jejích několika asociací, členkou České společnosti pro hypertenzi, České internistické společnosti JEP, České společnosti pro aterosklerózu a ze zahraničních je členkou European Society of Cardiology, Heart Failure Association of ESC a European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.  Je držitelkou  Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

kardiolog

Profesor Táborský zahájil svoji odbornou kariéru na 1.interní klinice 1.LF Univerzity Karlovy v Praze a po roce 1989 působil  v Nemocnici Na Homolce, kde se věnoval  arytmologii  a srdeční elektrofyziologii, podílel se na rozvoji trvalé kardiostimulace  v ČR, později se věnoval implantacím srdečních kardioverter-defibrilátorů a přístrojů pro srdeční resynchronizační léčbu.

V letech 2007 až 2009 byl primářem Kardiologického oddělení NNH a od června 2009 působí jako přednosta  1.interní- kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a LF Univerzity Palackého  v Olomouci. Je držitelem funkční licence – trvalá kardiostimulace, kardiologická a chirurgická část a  katetrizační ablace. Své odborné znalosti prohluboval  v rámci několika zahraničních stáží a výukových programů na univerzitě v Münsteru a  Herzzentrum v Lipsku.

V roce 2001 se stává se Kandidátem lékařských věd a v roce  2006  docentem vnitřního lékařství a FESC. V roce 2008 ukončil studia na UJAK Praha a užívá titul MBA.  11.června 2013 byl prezidentem České republiky jmenován  profesorem  vnitřního lékařství. V letech 2008 -2014 byl členem Výboru České kardiologické společnosti a pro roky 2015 – 2019 byl zvolen jejím předsedou.

Ze zahraničních společností je členem Deutsche Kardiologische Gessellschaft, Cardiac Electrophysiology Society a Heart Rhythm Society (USA).   Aktivně se věnuje rozsáhlé vědecké, výzkumné a publikační činnosti v literatuře domácí i zahraniční, je spoluautorem mnoha  odborných knih a autorem několika monografií.

Simona Vrzalová

vedoucí sestra