„Kardiologie. Interna. Preventivní péče.“

Kardiologická a interní ambulance MUDr. Marcely Schejbalové poskytuje ambulantní péči o osoby se širokým spektrem srdečně cévních nemocí se specializací na diagnostiku a léčbu vysokého krevního tlaku (hypertenze).  Péče o pacienty je poskytována na vysoké odborné úrovni a z pohledu individuálních potřeb  jednotlivce.  Provádíme standardní  vyšetření v  rámci všeobecného zdravotního pojištění a mimo to poskytujeme konzultační činnost a vyšetření a poradenství v oblasti  primárně preventivní péče u osob s rizikem rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, ale i  osob,  majících zájem o zjištění svého aktuálního zdravotního stavu.

MUDr. Marcela Schejbalová

Odborná způsobilost/atestace v oboru: Kardiologie. Vnitřní lékařství.

Profesní karieru zahájila na 1. interní  klinice 1. Lékařské fakulty UK v Praze a poté nastoupila do Nemocnice Na Homolce, ve které působila zprvu na  koronární jednotce a později na lůžkovém oddělení a arytmologii.  V roce 2000 pod vedením prof. Petra Niederleho  stála u zrodu první Specializované ambulance pro nemocné s chronickým srdečním selháním v České republice a byla vedoucím lékařem této ambulance do roku 2009.

V letech 2009 – 2012 byla vedoucí lékařkou Centra pro léčbu hypertenze NNH, soustřeďující pacienty s obtížně léčitelnou nebo rezistentní hypertenzí, podílela se na výzkumu nefarmakologické léčby rezistentní hypertenze. Za doby působení v NNH přednášela na domácích odborných sympoziích  a publikovala  články v odborných periodicích, byla spoluautorkou publikací o chronickém srdečním selhání a hypertenzi. Účastnila se několika mezinárodních klinických studií.

Od března 2012 je vedoucím lékařem nestátního zdravotnického zařízení Heart Solution,s.r.o.   Celoživotním hlavním odborným zájmem je problematika arteriální hypertenze, v posledních letech se zaměřuje i na komplexní preventivní péči nejen u rizikových osob, ale i u široké populace.

Absolvovala zahraniční stáž v University Medical Centre, Groningen, Holandsko , European Heart House, Sophia Antipolis, Francie a  University of Pittsburgh Medical Centre, Pittsburgh, USA.
Je členkou České kardiologické společnosti a jejích několika asociací, členkou České společnosti pro hypertenzi, České internistické společnosti JEP, České společnosti pro aterosklerózu a ze zahraničních je členkou European Society of Cardiology, Heart Failure Association of ESC a European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.  Je držitelkou  Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

Simona Vrzalová

vedoucí sestra